نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره تماس

شماره تماس


 

بخش مستقیم داخلی سانترال   بخش مستقیم داخلی سانترال
حوزه ریاست معاونت آموزشی
دفتر ریاست 36040902 268 - مسئول دفتر معاونت 36040766 101 101
36040967 276 - 36041017 -  101
نمابر 36040730 - -   نمابر 36040760    
 دفتر روابط بین الملل 36041218 264-244 - مسئول مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی کشاورزی، مهندسی آبیاری و زهکشی و حشره‌شناسی و بیماری‌های گیاهی 36041017
36040762
107 -
پارک علم و فناوری 36016237 115  
 دفتر روابط عمومی 36041218 278 - اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دفتر حراست 36041373 290 - دفتر ریاست اداره خدمات آموزشی 36040760 103 101
معاونت اداری و مالی 36041017 - 101
  دفتر معاونت 36040902 238 - مسئول مقطع تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم باغبانی، علوم زراعی و اصلاح نباتات و علوم دام و طیور 36041017
36040765
106 -
36040967   -
دفتر تشکیلات 36041170 112   مسئول امور فارغ‌التحصیلان کارشناسی پیوسته، کارشناس امور دانشجویان استعداد درخشان و بنیاد ملی نخبگان 36041017
36040763
110 -
  نمابر 36040730  - -
اداره امور مالی مسئول مقطع کارشناسی و دایره امتحانات کلیه مقاطع 36041017
36040764
108 -
مدیر امور مالی 36040984 293 -
36040851  - - مسئول کنترل کلاس‌ها و متصدی امور بایگانی 36041017
36040765
114 -
 وجوه سایر منابع، وام ها،  معاونت پژوهشی     36040851 235 11 معاونت پژوهشی
  وجوه اختصاصی و خانه های سازمانی 36040851 235 12 دفتر معاونت 36040746 244-289 103
  وجوه عمومی و سپرده 36040851 238 13 36040904 - 103
  وجوه تملک و دارایی های سرمایه ای 36040851 240 14 36041006  -  103
  حقوق کارکنان پردیس 36040851 248 14   ریاست دفتر 36040746  244 101
  مسئول حسابداری تعهدی 36040851 - 14 36040904 - 101
نمابر 36040984 - 16 36041006 - 101
اداره امور اداری و پشتیبانی   نمابر 36040746  -  120
  مدیر امور اداری 36040825 215 - اداره خدمات پژوهشی
  کارگزینی 36040953 202 -  ریاست اداره خدمات پژوهشی 36040746 274  104
   اداره امور رفاهی کارکنان 36040953 273 - 36040904  104
  دبیرخانه 36041012 270 - 36041006 104
  نمابر دبیرخانه 36041012 - -   ریاست دفتر 36040746  101
اداره فنی 36040904 101
دفتر فنی 36040725 222-255 - 36041006 101
  نمابر 36040858 - - واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی
  نقلیه 36040610 261 -   کتابخانه و تأمین منابع علمی (بخش اداری)  36040904 220  109
  انبار و اموال 36040616 203 - 36040746 -  109
  کارپردازی 36040808 243 - 36041006 -  109
انتظامات   کتابخانه و تأمین منابع علمی (میز امانات و بخش نشریات) 36041006 219  108
نگهبانی درب شرقی 36041240 292 -   کارشناس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 36041281 291  111
  انتظامات مجتمع مسکونی شهید مظفر 36023229 200 -   کارشناس واحد آموزشی - تحقیقاتی فراوری صنایع لبنی 36041006 216  116
  انتظامات خوابگاه برادران 36041259 253 -   آزمایشگاه مرکزی 36041006 246  114
  انتظامات خوابگاه برادران 36040910  - -   مزرعه آموزشی و پژوهشی 36053501 -  -
  انتظامات خوابگاه برادران 36040817 - - انتشارات 36040609 266  
  انتظامات خوابگاه خواهران 36040905 206 -   واحد سمعی و بصری - 259 -
معاونت دانشجویی و فرهنگی گروههای آموزشی
دفتر معاونت 36041289 242  1 گروه فنی کشاورزی
36040612 218  1  دفتر گروه 36040614 217  101
شورای صنفی 36040917     36041058 - 101
انجمن اسلامی 36040609 289     سوله ماشین آلات کشاورزی 36041058 269 115
  نمابر 36040811 - -   کارگاه ماشین ابزار  - 288  -
اداره امور دانشجویی گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  ریاست اداره 36041289 - 1   دفتر گروه 36040615 280  -
36040612 - 1 36040613 -  -
  نمابر 36040811 - - گروه بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی
  دفتر مشاوره و بهداشت روان 36040917 - -   دفتر گروه 36040909 263 -
36040612   4  - 236 -
36041289   4 گروه باغبانی
  واحد امور تغذیه 36041289  - 3   دفتر گروه 36041089 260  101
36040612   3   مدیر گروه 36041089   103
   واحد امور رفاهی دانشجویان 36041289   2   گلخانه  - 282  -
36040612   2 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
  خوابگاه خواهران 36040905 204 -   دفتر گروه 36040906 239 -
36043696 206  -  -  231 -
36041282 - -   آزمایشگاه هیدرولیک 36040903 - -
  خوابگاه برادران 36040910 - -   آزمایشگاه خاکشناسی  - 257  -
36040821 - - گروه علوم دام و طیور
36041259 - -   دفتر گروه 36040907 245 -
36040817 - -   آزمایشگاه تغذیه - 251 -
  خوابگاه متاهلین 36040879 - - گروه فناوری صنایع غذایی
سلف سرویس اساتید 36043234       دفتر گروه 36040910 269 -
  سلف سرویس دانشجویی  - 201 - آزمایشگاه شیمی 36043234 - -
اداره امور فرهنگی و فوق برنامه متفرقه
تربیت بدنی برادران 36041069 232 -   بانک تجارت 36041097  - -
  تربیت بدنی خواهران 36041069 237   36041169 - -
شاهد و ایثارگران 36040613   - 36040635 233 -
  فوق برنامه 36040611 287 - شاهد و  ایثارگران 36040613    
- 286 - مهد کودک 36040616 252  
        مسجد 36040616 205  
        هواشناسی 36031918 134