نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست پردیس

ریاست پردیس


 

ریاست پردیس ابوریحان

رزومه

 

ریاست پردیس: 

غلام عباس اکبری

شماره های تماس:

021-36040967

021-36040902

نمابر:

36040730 - 021

پست الکترونیکی:

ghakbari@ut.ac.ir

 

رئیس دفتر حوزه مدیریت: منصور حاجی احمدلو

پست الکترونیکی: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

مسئول دفتر حوزه مدیریت: سهراب خانمحمد

پست الکترونیکی: khanmohammad47@ut.ac.ir