نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی "مرکز پایش خشکسالی و مدیریت ریسک بحران خشکسالی" در دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران-کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

راه اندازی "مرکز پایش خشکسالی و مدیریت ریسک بحران خشکسالی" در دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران-کمیته آب کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی