نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار هیأت عالی رتبه دانشگاه قاسم الخضراء عراق از دانشکدگان ابوریحان

دیدار هیأت عالی رتبه دانشگاه قاسم الخضراء عراق از دانشکدگان ابوریحان 
در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ هیأتی عالی رتبه از دانشگاه قاسم الخضراء عراق، شامل معاون اداری و مالی دانشگاه، روسای سه دانشکده و مشاوران بین الملل ضمن بازدید از دانشکدگان ابوریحان و بخش های مختلف آن، به تبادل نظر با هیأت رئیسه دانشکدگان ابوریحان در خصوص پتانسیل های همکاری حوزه های مختلف کشاورزی، مسائل زیست محیطی، بیوتکنولوژی و مدیریت سبز پرداختند. همچنین تفاهم نامه اولیه همکاری نیز بین دو طرف امضا شد.