نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درس "تاریخ ایران" به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی

درس "تاریخ ایران" به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی


احتراماً به استحضار می رساند درس تاریخ ایران به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزش با شماره ۱۱۲۰۰۳۰ در پنج گروه ایجاد و در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰۱-۱۴۰۰ توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه می شود.

شایان ذکر است اخذ درس مذکور به عنوان درس اختیاری منوط به موافقت گروه آموزشی است.