نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه جیرفت در خصوص پذیرش دانش آموختگان مشمول از اعزام 1399/04/01 به عنوان کارکنان وظیفه مامور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی، فنی و مهندسی

دانشگاه جیرفت در خصوص پذیرش دانش آموختگان مشمول از اعزام 1399/04/01 به عنوان کارکنان وظیفه مامور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی، فنی و مهندسی


پذیرش دانش آموختگان مشمول  از اعزام 1399/04/01 به عنوان کارکنان وظیفه مامور در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های کشاورزی، فنی و مهندسی