نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تربیت بدنی

تربیت بدنی


 

نام و نام خانوادگی

 

پست شماره تماس پست الکترونیکی
  حبیب علیزاده کاظم زاده 

 

  کارشناس مسئول تربیت بدنی

021-360041069 alizadehh@ut.ac.ir

 

   سهیلا سالخورده ضیابری

 

  کارشناس تربیت بدنی   - -

 

   امیر هداوند میرزایی

 

خدماتی - -