نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان پردیس در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

برگزیدگان پردیس در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


کسب مقام سوم والیبال دختران  در هجدهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران و همچنین عنوان کارشناس برتر دانشگاه تهران توسط حبیب علیزاده