نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه صدور احکام ماموریت (کمتر از دو ماه و بیشتر)

بخشنامه صدور احکام ماموریت (کمتر از دو ماه و بیشتر)


عنوان خبر: بخشنامه صدور احکام ماموریت (کمتر از دو ماه و بیشتر)

تاریخ ایجاد: 1396.11.2

بخشنامه

 

- صدور احکام مأموریت شرکت اعضای هیات علمی محترم در همایش‌های بین المللی (توأم با ارائه مقاله) و مأموریت‌های پژوهشی کوتاه مدت (جهت انجام پروژه تحقیقاتی مصوب با ارائه پذیرش رسمی) تا سقف دو ماه پس از انجام مراحل اولیه و تصویب در شورای بین الملل پردیس‌ها/ دانشکده‌ها، توسط واحد مربوطه صادر و مراتب بایستی طی رونوشت به معاونت بین الملل دانشگاه منعکس گردد.

- استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه از فرصتهای علمی از جمله مأموریت‌های پژوهشی بیش از دو ماه منوط به سپری شدن مراحل اولیه و تصویب در شورای بین الملل واحدها و ارسال صورتجلسه به همراه ضمائم به معاونت بین الملل دانشگاه، برای تصویب نهایی در شورای بین الملل می باشد.

- پردیس‌ها/ دانشکده‌ها مجاز به صدور احکام مأموریت بیش از دو ماه نمی‌باشند. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تقاضای صدور حکم مأموریت مستقیماً از واحدها به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال گردد.

معاونت روابط بین المللی دانشگاه تهران