نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر طرح، برنامه و بودجه، صندوق رفاه دانشجویان از پردیس ابوریحان

بازدید مدیر طرح، برنامه و بودجه، صندوق رفاه دانشجویان از پردیس ابوریحان


بازدید آقای دکتر نبوی مدیر محترم طرح، برنامه و بودجه، صندوق رفاه دانشجویان از مجموعه خوابگاههای دانشکدگان ابوریحان. در پایان این بازدید نیز در خصوص راههای ممکن جهت بهبود وضعیت خوابگاهها بحث و تبادل نظر شد. همچنین قول مساعدت در خصوص اصلاح وضعیت خوابگاهها داده شد.