نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس واعضای شورای سیاست گذاری و فرصت سرمایه گذاری وزارت علوم تحقیقات وفناوری

بازدید رئیس واعضای شورای سیاست گذاری و فرصت سرمایه گذاری وزارت علوم تحقیقات وفناوری


بازدید رئیس واعضای شورای سیاست گذاری و فرصت سرمایه گذاری وزارت علوم تحقیقات وفناوری
اعضای شورای سیاست گذاری وفرصت سرمایه گذاری وزارت علوم درروزدوشنبه مورخه 1398/09/11 باحضور در واحدهای مختلف پردیس ابوریحان از توانمندی ها، ظرفیت ها، وپتانسیل های موجود جهت بررسی منابع سرمایه گذاری در پردیس بازدید نمودند.