نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آقای دکتر وجهی، معاونت محترم دانشجویی دانشگاه تهران از دانشکدگان ابوریحان

بازدید آقای دکتر وجهی، معاونت محترم دانشجویی دانشگاه تهران از دانشکدگان ابوریحانبازدید آقای دکتر وجهی، معاونت محترم دانشجویی دانشگاه تهران، به همراه مدیران دانشجویی دانشگاه از مجموعه بخشهای دانشجویی دانشکدگان ابوریحان. همچنین، طی جلسه ای در خصوص مشکلات امور دانشجویان بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید کمکهایی جهت بهبود ارائه خدمات به دانشجویان صورت گیرد.