نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمعاون اداری و مالی دانشگاه از پردیس ابوریحان

بازدیدمعاون اداری و مالی دانشگاه از پردیس ابوریحانمعاون اداری ومالی دانشگاه جناب آقای دکتر یزدانی به همراه مدیر کل امور مالی آقای دکتر مرادی، مدیر کل پشتیبانی وفنی آقای دکتر قاسمیه ، مدیر کل نیروی انسانی آقای دکتر حاتمی وامین اموال دانشگاه آقای خوشدل از واحدهای مختلف پردیس بازدید نمودند و بابیان نقطه نظرات پیرامون ظرفیت های مزرعه آموزشی، دامداری، اراضی کشاورزی، استخر پرورش آبزیان، کارخانه لبنی، پروزه آب خاکستری مدیریت سبز در خوابگاه خوهران وبرادران وسلف سرویس دانشجویی، گلخانه های آموزشی و کلاسهای بازسازی شده آموزش در زمینه سرمایه گذاری راهکارهای بیان داشتند. 
در این نشست هیات رئیسه پردیس با معرفی واحدها و ظرفیت های قابل توسعه مطالب مبسوطی ارائه نمودند.