نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه دانشجویانی غیر ایرانی دارای کارت آمایش

آیین نامه دانشجویانی غیر ایرانی دارای کارت آمایش


به پیوست آیین نامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان ماده 5 . تبصره 1 ، 2، 3 در مورد آن دسته از دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری که دارای کارت آمایش می باشند ،جهت ابطال کارت و اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی با در دست داشتن کارت در اسرع وقت به امور دانشجویان بین الملل حوزه معاونت آموزشی جهت اخذ گواهی اشتغال به تحصیل مراجعه نمایند. در صورت عدم اقدام برای امور مربوط  مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم جاری نخواهند شد.