نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام سهمیه فرصت تحقیقاتی وزارت برای نیمه دوم سال 98 (مرحله دوم 98)

اعلام سهمیه فرصت تحقیقاتی وزارت برای نیمه دوم سال 98 (مرحله دوم 98)


احتراماً، پیرو نامه شماره ۴۷۶۰۷ /۳/۱۲۲ مورخ ۲۹/‏۰۲/‏۹۸‬ ضمن ارسال نامه شماره ۱۸۱۵۱۶/‏۱/‏۴۲ مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۹۸‬ اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (قابل رؤیت در عطفی نامه)، در خصوص اعلام ظرفیت (سهمیه) برای ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۸ برای استفاده دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور، خواهشمند است با عنایت به سهمیه تخصیص یافته به آن پردیس / ‏‬ دانشکده (طبق جدول پیوست) به همکاران و کارشناسان محترم ذیربط تاکید گردد با مد نظر قراردادن ضوابط و مقررات مربوط و مطالعه دقیق مفاد نامه مذکور، نسبت به معرفی و ارسال مدارک دانشجویان ورودی سال ۹۵ دوره دکتری متقاضی حائز شرایط. تا ۲۰/‏۰۹/‏۹۸‬ اقدام نمایند تا با انجام سایر اقدامات اداری بتوانند برای انجام فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی، از کشور خارج شوند. شایان ذکر است‬ با‬ توجه‬ به‬‬ بند‬ ۲‬ نامه‬ مذکور، ‬ به‬ دلیل‬ محدودیتهای‬ اعتباری‬ و سهمیه، ‬ اولویت‬ با‬ رشته‬ هایی‬ است‬ که‬ امکانات‬ تحقیقاتی بیشتر در خارج از کشور نیاز دارند، ‬ لذا‬ معرفی‬ و‬ ‬ارسال مدارک متقاضیان ‬ فرصت‬ تحقیقاتی، ‬ خارج از ظرفیت اعلامی میسر نبوده و چنانچه ‏پردیس / دانشکده‌ها تا تاریخ ۲۰/‏۰۹/‏۹۸‬ ‬ نسبت به معرفی متقاضیان حائز شرایط اقدام ننمایند؛ سهمیه به متقاضیان سایر پردیس / ‏‬ دانشکده‌های دارای تقاضا؛ تعلق خواهد گرفت. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی کامل این موضوع به متقاضیان، همزمان با معرفی دانشجو وتکمیل فرمهای مربوط (تعبیه شده در سایت معاونت آموزشی دانشگاه) ا رسال مدارک لازم از سوی پردیس / ‏‬دانشکده‌ها؛ به متقاضیان اعلام گردد نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاری مدارک و مستندات و اخذ کد پیگیری از طریق سامانه ثبت درخواست اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت درخواست در سامانه فوق؛ ارسال درخواست از سوی این معاونت امکان پذیر نخواهد بود.