نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص تکمیل اطلاعات فرم ارتقاء امتیازدهی

اطلاعیه در خصوص تکمیل اطلاعات فرم ارتقاء امتیازدهی


اطلاعیه در خصوص تکمیل اطلاعات فرم ارتقاء امتیازدهی

24 آبان 1396

اطلاعیه

 

مدارکی که جهت امتیازدهی موردنیاز کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه است شامل گزارش فعالیت های آموزشی، پژوهشی، کتب و مقالات است. لذا متقاضیان باید آخرین گزارش فعالیت های خود را که در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (آرتیس) وارد نموده اند، به همراه نسخه ای از اصل مدارک ابتدا به کمیته منتخب پردیس/ دانشکده ارائه نمایند. پس از امتیازدهی در این کمیته، فرم ارتقای امتیازدهی شده کتبا به این معاونت منعکس و کلیه مدارک فوق مستقیما توسط متقاضی به کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه ارسال می گردد. ضمنا خواهشمند است کلیه بندهای فرم مربوطه از جمله امتیاز فرهنگی نیز تکمیل و همراه تقاضا به کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است که متقاضیان پیش از ارسال این مدارک باید اسکن صفحه آخر فرم ارتقاء شامل امتیازات و امضای کمیته منتخب پردیس/ دانشکده را بر روی سایت فرصت مطالعاتی بارگذاری نمایند.

معاونت روابط بین الملل