نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی تازه استخدام دانشگاه تهران

اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی تازه استخدام دانشگاه تهران


اطلاعیه در خصوص تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی تازه استخدام دانشگاه تهران

4 دی 1396

اطلاعیه

 

نظر به اینکه اعضای محترم هیات علمی تازه استخدام فارغ التحصیل دانشگاه های داخل جهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی ضروری است یک دوره فرصت مطالعاتی حداقل به مدت 6 ماه را در دانشگاه های خارج از کشور سپری نمایند، لذا خواهشمند است رهنمودهای لازم جهت آگاهی و تکمیل اطلاعات به ایشان ارائه و مراتب تقاضا به همراه کلیه مدارک جهت تصویب در شورای بین الملل به این معاونت منعکس گردد. شایان ذکر است سفرهای فوق در چارچوب آیین نامه ماموریت های پژوهشی قابل بررسی است.

معاونت روابط بین الملل دانشگاه تهران