نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تکمیلی در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

اطلاعات تکمیلی در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی


اطلاعات تکمیلی در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

24 آبان 1396

اطلاعیه

 

اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط متقاضیان فرصت مطالعاتی را به استحضار می رساند:

1 - صرفا اعضاء هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی جمعا به مدت یک سال می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

2 - استادیاران در طول دوره استادیاری فقط یک بار می توانند از این فرصت استفاده نمایند.

3 - فرم ارتقاء باید در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سامانه آرتیس) تکمیل گردد.

 

برای تکمیل فرم ارتقاء متقاضیان به صورت زیر عمل نمایند:

الف: استادیاران باید فرم ارتقاء را از بدو استخدام پیمانی تاکنون تکمیل نمایند. ضمنا کلیه بندهای فرم مربوطه از جمله امتیاز فرهنگی نیز تکمیل و همراه تقاضا به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ارسال گردد.

ب: دانشیاران و اساتید فرم ارتقاء را از آخرین ارتقاء تاکنون تکمیل نمایند.

ج: در صورتی که متقاضیان دارای رتبه دانشیار و استاد قبلا از فرصت مطالعاتی استفاده نموده باشند، باید فرم ارتقاء را از زمان بازگشت از فرصت مطالعاتی تاکنون تکمیل نمایند.

 

4 - استادیاران با داشتن حداکثر 57 سال سن و یا 27 سال خدمت، دانشیاران حداکثر با 60 سال سن و استادان با حداکثر 65 سال سن می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

متقاضیان برای کسب پذیرش از چند کشور اقدام نمایند.

معاونت روابط بین الملل