نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تکمیلی در ارتباط با اعضای هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی سال 1397

اطلاعات تکمیلی در ارتباط با اعضای هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی سال 1397


اطلاعات تکمیلی در ارتباط با اعضای هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی سال 1397

20 آبان 1396

 

اطلاعیه

 

بدین وسیله در خصوص استفاده از فرصت مطالعاتی اساتید محترم آن پردیس /دانشکده/ مرکز، اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط متقاضیان به شرح زیر می باشد:

 

1 - صرفا اعضاء هیئت علمی رسمی و رسمی آزمایشی جمعا به مدت یکسال می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

2 - استادیاران در طول دوره استادیاری فقط یک بار می توانند از این فرصت استفاده نمایند.

3 - فرم ارتقاء باید در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سامانه آرتیس) تکمیل گردد.

برای تکمیل فرم ارتقاء متقاضیان به صورت زیر عمل نمایند:

الف: استادیاران باید فرم ارتقاء را از بدو استخدام پیمانی تاکنون تکمیل نمایند. ضمنا کلیه بندهای فرم مربوطه از جمله امتیاز فرهنگی نیز تکمیل و همراه تقاضا به کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه ارسال گردد.

ب: دانشیاران و اساتید فرم ارتقاء را از آخرین ارتقاء تاکنون تکمیل نمایند.

ج: در صورتی که متقاضیان دارای رتبه دانشیار و استاد قبلا از فرصت مطالعاتی استفاده نموده باشند، باید فرم ارتقاء را از زمان بازگشت از فرصت مطالعاتی تاکنون تکمیل نمایند.

4 - استادیاران با داشتن حداکثر 57 سال سن و یا 27 سال خدمت، دانشیاران حداکثر با 60 سال سن و استادان با حداکثر 65 سال سن می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

ضمنا متمنی است متقاضیان برای کسب پذیرش از چند کشور اقدام نمایند.

دفتر روابط بین الملل