نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه هیدرومتئولوژی و هواشناسی قزلاق

آزمایشگاه هیدرومتئولوژی و هواشناسی قزلاق


در این ایستگاه، پنج لایسیمتر از نوع حجمی زهکشی احداث شده و در نظر است سه لایسیمتر دیگر به مجموعه آن اضافه گردد. این طرح به منظور تکمیل ایستگاه لایسیمتر چمن در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان و در وسعتی حدود 4 هکتار تهیه شده است. بدیهی است نتایج و اطلاعاتی که در آینده از این ایستگاه به دست خواهد آمد، پایه و اساس مطالعات و تحقیقات بنیادی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی آب و آبیاری در منطقه شرق استان تهران خواهد بود.