نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


 

نام و نام خانوادگی

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

مسئول آزمایشگاه مرکزی

رزومه

021-36041006

021-36040904

021-36040746

داخلی: 114

azarikia@ut.ac.ir

 

سعید مومنی

 

کارشناس آزمایشگاه داخلی: 114 s_momeni@ut.ac.ir
پست الکروونیکی حقوقی centrallab.abu@ut.ac.ir