نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه آبیاری

آزمایشگاه آبیاری


این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات اندازه گیری رطوبت خاک، هدایت هیدرولیکی خاک، نفوذپذیری خاک، سرعت آب در کانال های روباز و انواع تجهیزات دیگر پروژه ای خارج از دانشگاه و پروژه های اساتید و دانشجویان را پشتیبانی می نماید.