نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی فنوتیپی و بررسی تنوع آللی ژن‌های مرتبط با طعم و کیفیت میوه‌ی لاین‌های خالص گوجه‌فرنگی

ارزیابی فنوتیپی و بررسی تنوع آللی ژن‌های مرتبط با طعم و کیفیت میوه‌ی لاین‌های خالص گوجه‌فرنگی