نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره خدمات پژوهشی

اداره خدمات پژوهشی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

عادل اسدزاده

ریاست اداره خدمات پژوهشی

 

021-36041006

021-36040904

021-36040746

داخلی سانترال:

104

نمابر:

021-36040746

 

داخلی مسئول دفتر: 101

 

asadzade@ut.ac.ir
  فاطمه جعفری

 

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله ها، امور گرنت، مسافرت علمی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و جشنواره پژوهش دانشگاه

 

داخلی سانترال:

106

fa.jafari@ut.ac.ir
  نرجس محمدی

 

مسئول پی گیری تجهیز آزمایشگاه های پردیس

و دبیر کمیته نجهیزات پردیس

 

داخلی سانترال:

216

   nmohamadi@ut.ac.ir
  رضوانه مومنی

 

کارشناس نشریات تخصصی

 

داخلی سانترال:

105

abujournal@ut.ac.ir

rmomeni@ut.ac.ir