نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

مرتضی خشه چی

ریاست اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

021-36041006

021-36040904

021-36040746

داخلی: 112

m.khashehchi@ut.ac.ir
مهدی اکبرلو

 

کارشناس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 

داخلی: 111 makbarlo@ut.ac.ir
مجید جمارانی مهر

 

کارشناس اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 

داخلی: 111 dehvalad@ut.ac.ir