نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور اداری و رفاهی

اداره امور اداری و رفاهی


 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

 

حبیب علیزاده کاظم زاده

ریاست امور اداری 021-36040825 alizadehh@ut.ac.ir

 

شرح وظایف اداره امور اداری

 • نظارت بر امور کارگزینی، رفاه، دبیرخانه
 • تهیه احکام انشایی و پیشنهاد پست‌های سازمانی
 • تهیه پیش نویس مکاتبات مدیریت در زمینه‌های مختلف
 • کنترل و نظارت بر تردد کارمندان پردیس با استفاده از سامانه تردد کارکنان دانشگاه و همکاری حراست و انتظامات و ارائه گزارش‌های لازم به مدیریت پردیس در این خصوص
 • ثبت مرخصی و مأموریت و صدور احکام مأموریت کارکنان
 • نماینده پردیس در ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مسئول آموزش کارکنان پردیس
 • پیگیری امور رفاهی کلیه کارکنان
 • انجام امور مربوط به کارتابل کارکنان و سامانه گردش مکاتبات دانشگاه
 • تهیه گزارش ماهانه اضافه کار کارکنان و ثبت اضافه کار مصوب در سامانه تردد
 • پی گیری امور مختلف به تشخیص مدیریت دانشکده از ادارات شهرستان پاکدشت
 • پی گیری امور مربوط به بیمه تأمین اجتماعی به ویژه پرونده‌های مورد اختلاف طرفین
 • شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و پی گیری پرونده‌های مربوطه در جهت دفاع از حقوق پردیس