نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره امور اداری و رفاهی

اداره امور اداری و رفاهی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

حبیب علیزاده کاظم زاده

ریاست امور اداری 021-36040825 -

 

شرح وظایف اداره امور اداری

 • نظارت بر امور کارگزینی، رفاه، دبیرخانه و امور حقوقی
 • تهیه احکام انشایی و پیشنهاد پست های سازمانی
 • تهیه پیش نویس مکاتبات مدیریت در زمینه های مختلف
 • پی گیری اجرای صورتجلسات بررسی توانایی علمی و کمیته ترفیعات پردیس
 • کنترل و نظارت بر تردد کارمندان پردیس با استفاده از سامانه تردد کارکنان دانشگاه و همکاری حراست و انتظامات و ارائه گزارش های لازم به مدیریت پردیس در این خصوص
 • ثبت مرخصی و ماموریت و صدور احکام ماموریت کارکنان
 • نماینده پردیس در ارزیابی عملکرد کارکنان
 • مسئول آموزش کارکنان پردیس
 • انجام امور مربوط به کارتابل کارکنان و سامانه گردش مکاتبات دانشگاه
 • تهیه گزارش ماهانه اضافه کار کارکنان و ثبت اضافه کار مصوب در سامانه تردد
 • برگزاری مناقصات، مزایده ها و تهیه صورتجلسات مربوط
 • تهیه پیش نویس و انجام امور لازم جهت عقد قراردادها
 • پی گیری امور مختلف به تشخیص مدیریت پردیس از ادارات شهرستان پاکدشت
 • شرکت در جلسات کمیته راه، ترافیک و سوخت و کمیته فضای سبز فرمانداری شهرستان پاکدشت
 • پی گیری امور مربوط به بیمه تأمین اجتماعی به ویژه پرونده های مورد اختلاف طرفین
 • نماینده تام الختیار پردیس در وزارت اقتصاد جهت پی گیری امور مربوط به مالکیت خودروهای پردیس
 • شرکت در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و پی گیری پرونده های مربوطه در جهت دفاع از حقوق پردیس