- چهارشنبه، ۶ مرداد ۱۴۰۰

پردیس ابوریحان
آموزش کار با سامانه های آموزش مجازی دانشگاه

گروه های آموزشی


  • تصاویر


  • تصاویر


  • تصاویر


  • تصاویرسامانه یادگیری الکترونیکی
آموزش سامانه یادگیری الکترونیکی