اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 70 از 70 نتیجه
از 2
 
مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاوید 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین کیانمهر

محمد حسین کیانمهر 

استاد
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیل کریمی

سهیل کریمی 

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ماشاءاله کرمانی

علی ماشاءاله کرمانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار کوراوند

شهریار کوراوند 

استادیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود لطفی

محمود لطفی 

دانشیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله محمدی سنگ چشمه

عبداله محمدی سنگ چشمه 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمد مهدی مرتضویان

سید محمد مهدی مرتضویان 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین میرسعید قاضی

حسین میرسعید قاضی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر مساح

جعفر مساح 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا مساح بوانی

علی رضا مساح بوانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود مشعل

محمود مشعل 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید مقدم

سعید مقدم 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم نوروزی

مریم نوروزی 

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی نوروزیان

محمدعلی نوروزیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی هاشمی شاهدانی

سید مهدی هاشمی شاهدانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید ابراهیم هاشمی گرم ­دره

سید ابراهیم هاشمی گرم ­دره 

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیرین هنربخش

شیرین هنربخش 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کوروش وحدتی

کوروش وحدتی 

استاد
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم وراوی پور

مریم وراوی پور 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 70 از 70 نتیجه
از 2