نمایشگر یک مطلب

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس پست الکترونیکی

 

   سمینه شاکرمی

 

مسئول امور حقوقی - s.shakarami@ut.ac.ir

 

شرح وظایف امور حقوقی

  • رسیدگی و طرح دعاوی در مراجع قضایی جهت استیفای حقوق پردیس
  • حضور در مراجع انتظامی و قضایی جهت دفاع از شکایات وارده
  • بررسی قوانین و مقررات حقوقی در راستای تامین منافع پردیس
  • ارائه مشاوره جهت عقد قراردادها