راهنمای تلفن پردیس

 

 

  • برای دریافت راهنمای تلفن مرکز مشاوره اینجا کلیک کنید. جدید
  • برای دریافت دفترچه تلفن کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اینجا کلیک کنید. جدید

 


 

پیش شماره شهرستان پاکدشت: 021
 
حوزه ریاست
  مستقیم   داخلی
دفتر ریاست 36040902   268
  36040967   276
نمابر
36040730    -
       
روابط بین الملل 36041218   264
روابط عمومی 36041218   278
حراست 36041373   290
 
معاونت اداری و مالی
  مستقیم   داخلی
دفتر معاونت 36040902   268
  36040967   276
نمابر 36040730    -
 
اداره امور مالی
  مستقیم   داخلی
مدیر امور مالی 36040851   293
معاون امور مالی 36040851   238
بایگانی امور مالی 36040851   235
کارشناس امور مالی: دریافت و پرداخت 36040851   240
کارشناس امور مالی: تنظیم سند، رسیدگی اسناد 36040851   230
کارشناس امور مالی: حقوق و دستمزد 36040851   248
 
اداره امور اداري و پشتيباني
  مستقیم   داخلی
مدیر امور اداری 36040825   215
کارگزینی 36040953   202
دبیرخانه 36040953   270
  36041012    
نمابر دبیرخانه 36041012    
اداره امور رفاهی کارکنان 36040953   273
 
اداره فنی
  مستقیم   داخلی
دفتر فني 36040725   222
نقلیه 36040610   261
انبار و اموال 36040616   203
کارپردازی 36040808   243
 
انتظامات
  مستقیم   داخلی
نگهباني درب شرقی 36041240   292
انتظامات مجتمع مسکونی شهید مظفر 36023229   200
انتظامات خوابگاه برادران 36041259   253
انتظامات خوابگاه برادران 36040910    -
انتظامات خوابگاه برادران 36040817   -
انتظامات خوابگاه خواهران 36040905   206
 
معاونت دانشجویی و فرهنگی
  مستقیم   داخلی
دفتر معاونت 36041289   242
  36040612   218
نمابر 36040811   -
       
اداره امور دانشجویی
ریاست اداره 36041289   -
  36040612   -
نمابر 36040811   -
       
دفتر مشاوره و بهداشت روان
36040917   -
امور تغذیه و و بهداشت و اتوماسیون
36041289    -
  36040612    
خوابگاه خواهران 36040905   204
   -   206 
خوابگاه برادران 36040910   -
  36040821   -
  36041259   -
  36040817   -
خوابگاه متاهلين 36040879   -
سلف سرویس دانشجوي  -   201
 
اداره امور فرهنگی و فوق برنامه
  مستقیم   داخلی
واحد تربيت بدني برادران 36041069   232
واحد تربيت بدني خواهران 36041069   237
فوق برنامه 36040611   286
 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  مستقیم  داخلی سانترال  داخلی
مسئول دفتر معاونت 36040760 101
-
  36041017  101 -
نمابر
36040760    -
       
اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی
       
دفتر ریاست اداره خدمات آموزشی
 36040760 101  
  36041017 101  
 
برای مشاهده مشخصات، ایمیل و شماره های تماس کارشناسان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اینجا کلیک کنید. 
 
معاونت پژوهشی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
دفتر معاونت 36040746  101 -
  36040904   101  -
نمابر 36040746    -
 
اداره خدمات پژوهشی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
دفتر ریاست اداره خدمات پژوهشی 36040746  102 274
  36040904  102
نمابر 36040746  
       
برای مشاهده مشخصات، ایمیل و شماره های تماس کارشناسان معاونت پژوهشی اینجا کلیک کنید.
    
واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهشی
  مستقیم  داخلی سانترال داخلی
كتابخانه و تأمین منابع علمی (بخش اداری) 36041006   220
كتابخانه و تأمین منابع علمی (میز امانات و بخش نشریات) 36041006   219
اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات 36041281   291
مزرعه آموزشی و پژوهشی
36053501   -
واحد سمعی و بصری  -   259
واحد آموزشی - تحقیقاتی فراوری صنایع لبنی  36041282   216
آزمایشگاه مرکزی 36040904  114 246
  36040746    
 
گروه های آموزشی
 
گروه فنی كشاورزي
  مستقیم    داخلی سانترال داخلی
دفتر گروه 36040614  101 217
مدیر گروه 36040614 102  
سوله ماشین آلات کشاورزی 36041058   269
کارگاه ماشین ابزار  -   288
گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
  مستقیم   داخلی
دفتر گروه 36040615   280
  36040613   -
گروه بیماری شناسی و حشره شناسی گیاهی
  مستقیم   داخلی
دفتر گروه 36040909   263
   -   236
گروه باغبانی
  مستقیم   داخلی سانترال داخلی
دفتر گروه 36041089  101 260
مدیر گروه 36041089 103  
گلخانه  -  - 282
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
  مستقیم   داخلی
دفتر گروه 36040906   239
   -    231
آزمایشگاه هیدرولیک 36040903   -
آزمایشگاه خاکشناسی  -   257 
گروه علوم دام و طیور
  مستقیم     داخلی 
دفتر گروه 36040907   -
گروه فناوری صنایع غذایی
دفتر گروه مستقیم   داخلی
  36040910   -