مقاطع و رشته های تحصیلی

در حال حاضر، این پردیس در مقاطع و رشته های ذیل دارای فعالیت آموزشی و پژوهشی می باشد:


الف - مقطع "کارشناسی" در 8 رشته تحصیلی شامل:

 • مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
 •  مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش نشخوارکنندگان
 • مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غیر نشخوارکنندگان
 • مهندسی کشاورزی - آب
 • مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
 • مهندسی کشاورزی -  علوم باغبانی
 • مهندسی کشاورزی -  مکانیک بیوسیستم
 • مهندسی ماشین های صنایع غذایی

 

ب - مقطع "کارشناسی ارشد" در 13 رشته شامل:

 • مهندسی کشاورزی - زراعت
 • مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
 • مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 • مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
 • مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
 • مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
 • مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
 • مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
 • مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغبانی
 • مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
 • مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
 • مهندسی کشاورزی - مکانیک بیوسیستم


ج - مقطع "دکترا"  در 9 رشته شامل:

 •  ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
 •  ژنتیک بیومتری
 •  اکولوژی گیاهان زراعی
 • فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
 • طراحی ماشین های کشاورزی
 • آبیاری و زهکشی
 • مهندسی منابع آب
 • تغذیه دام