معاون دانشجویی و فرهنگی

 

معاون دانشجویی و فرهنگی: سید محمد مهدی مرتضویان

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

ایمیل: mortazavian@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=mortazavian 

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mortazavian

شماره های تماس: 36041289 - 36040612 - 021

نمابر: 36040811 - 021

 

رئیس دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: فاطمه امیری نیک

ایمیل: famirinik@ut.ac.ir

 


 

بخش های تابعه

  • اداره خدمات دانشجویی:

                        ریاست اداره خدمات دانشجویی: ابوالفضل فاطمی نیا

  • اداره امور فرهنگی و فوق برنامه:

                       مسئول واحد امور فرهنگی و فوق برنامه: فاطمه عرب

                       مسئول واحد تربیت بدنی: حبیب علیزاده کاظم زاده