معاون اداری و مالی

 

معاون اداری و مالی: جابر سلطانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هیدرولیک، مدیریت منابع آب

ایمیل: jsoltani@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jsoltani

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

 

رئیس دفتر حوزه مدیریت: منصور حاجی احمدلو

ایمیل: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

مسئول دفتر حوزه مدیریت: سهراب خانمحمد

ایمیل: khanmohammad47@ut.ac.ir

 

مسئول امور قراردادها - خسرو نيكورزم