اداره امور مالی

 

 

مدیر امور مالی: رضا بنی مصطفی   

ایمیل: rbanimostafa@ut.ac.ir

شماره تماس: 36040851 - 36040984 - 021

(داخلی ندارد)

نمابر: 36040984

 

 

IMG_2627

 


 

کارشناسان اداره امور مالی

نام و نام خانوادگی     سمت    

شماره تماس

(داخلی سانترال)

             
علی رضا نیزی     

تنظیم و ثبت اسناد حساب اختصاصی - حسابدار دانشجویان نوبت دوم -

تنظیم و ثبت اسناد حساب درآمد خانه های سازمانی 

   

 36040851

36040984

(12)

 احمد نظری محمدی    

حسابدار صندوق های تعاون کارکنان و شهید مظفر -

تنظیم و ثبت اسناد حساب سایر منابع

   

 36040851

36040984

(11)

 فاطمه ذبیحی     مسئول دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس    

 36040851

36040984

(14)

             
 محبوبه بیات     مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب تملک دارایی های سرمایه ای پردیس    

 36040851

36040984

(14)

             
 مریم دوستی     مسئول تنظیم و ثبت اسناد حساب عمومی و سپرده پردیس    

 36040851

36040984

(13)

             
سیاوش وظیفه دوست     حسابداری تعهدی    

36040851

36040984

(13)

 


 

انبار و اموال

  • یدالله منصوری مقدم: امین اموال
  • حجت اله محنتی: مسئول انبار پردیس ابوریحان
  • حمید سهرابی: جمعدار اموال

 شماره تماس: 36040616 - 021

 


 

کارپردازی

  • محمد حیدری: مسئول کارپردازی
  • حسین اسانلو: کارپرداز
  • محمد محمدعلی: کارپرداز

شماره تماس: 36040808 - 021