شورای اداری

معاونت اداری و مالی: جابر سلطانی

مدیر اداره امور دانشجویی: ابوالفضل فاطمی نیا

مدیر اداره پژوهشی: عادل اسدزاده

مدیر اداره آموزشی: علی اکبر زمندی