اداره حقوقی

 

معرفی کارکنان امور حقوقی

  • رضا حامدی جعفری: مسئول امور حقوقی

 

شرح وظایف امور حقوقی

  • رسیدگی و طرح دعاوی در مراجع قضایی جهت استیفای حقوق پردیس
  • حضور در مراجع انتظامی و قضایی جهت دفاع از شکایات وارده
  • بررسی قوانین و مقررات حقوقی در راستای تامین منافع پردیس
  • ارائه مشاوره جهت عقد قراردادها