اداره فنی

 

اداره فنی

 

  • رمضان روحی: رئیس اداره فنی

 

  • علی احمدی: اداره فنی
  • محمد تاجیک: اداره فنی
  • حسین پور: اداره فنی