امور خوابگاه ها

اداره امور خوابگاه های پردیس متشکل از دو واحد خوابگاه آقایان (شهید رشمه زاد) و خوابگاه خواهران (کوثر) می باشد.

الف) خوابگاه  شهید رشمه زاده:

این خوابگاه دارای 100 اتاق است كه ظرفیت هر یك از اتاق ها به صورت اسكان چهار نفره می باشد.

ب) خوابگاه كوثر:

این خوابگاه دارای 64 اتاق می باشد و گنجایش 250 نفر دانشجو را دارد.

 

هر یك از دانشجویان متقاضی خوابگاه می بایست در ابتدا اقدام به تشكیل پرونده خوابگاه نمایند. در مرحله بعد، اجاره بها توسط اداره امور رفاهی تعیین می شود كه دانشجو موظف به واریز آن به حساب صندوق رفاه دانشجویان می باشد. سپس اداره امور خوابگاه ها اتاق محل اسكان دانشجو را به وی معرفی و تحویل می نماید.

 

امور مربوط به متصدیان خوابگاه:

1 - سرکشی روزانه به محیط خوابگاه و به صورت موردی به اتاق ها

2 - تهیه گزارش از نواقص و موارد تاسیساتی خوابگاه

3 - ارائه گزارش و پی گیری جهت رفع نواقص

 

  • برای ورود به سامانه اسکان اینجا کلیک کنید.