تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا - دانشگاه تهران

 


 

 

تقویم آموزشی:

 

11 آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

25 آذر

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

27 آذر

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

29 آذر

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶