ریاست پردیس

 

ریاست پردیس: غلام عباس اکبری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

ایمیل: ghakbari@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=ghakbari

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ghakbari

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

 

رئیس دفتر حوزه مدیریت: منصور حاجی احمدلو

ایمیل مسئول دفتر: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

 

مسئول دفتر حوزه مدیریت: سهراب خانمحمد

ایمیل: khanmohammad47@ut.ac.ir