به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از اداره کل امور حقوقی دانشگاه، پس از سال‌ها پی گیری اداره کل امور حقوقی، در خصوص بخشی از اراضی و تأسیسات دانشگاه واقع در پردیس ابوریحان که در تاریخ ۱۹/‏۰۶/‏۱۳۸۲‬ من غیر حق و به بهانه تعریض خیابان تخریب شده و ترتیبات توافقی طرفین برای جبران خسارات دانشگاه از آن تاریخ به سرانجام نرسیده بود، النهایه به موجب دادنامه شماره ۹۲۴-۴/۷/۱۳۹۷ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی به حقانیت دانشگاه تهران صادر و اعلام گردید.