اخبار مربوط به آذر 1394

 • گزارش غرفه پردیس ابوریحان در شانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار (تاریخ ایجاد: 1394.9.28)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها (164و165و166) (تاریخ ایجاد: 1394.9.28)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها (162,163) (تاریخ ایجاد: 1394.9.23)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها (159,160,161) (تاریخ ایجاد: 1394.9.18)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها (157و158) (تاریخ ایجاد: 1394.9.14)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها (155,156) (تاریخ ایجاد: 1394.9.10)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها(154) (تاریخ ایجاد: 1394.9.8)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها153 (تاریخ ایجاد: 1394.9.7)
 • برگزاري نشست مشترك پردیس ابوریحان و سازمان نظام مهندسي كشاورزی (تاریخ ایجاد: 1394.9.4)
 • بازدید هیات دانشگاهی واخنینگن از پردیس ابوریحان (تاریخ ایجاد: 1394.9.4)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها(152) (تاریخ ایجاد: 1394.9.4)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها(151) (تاریخ ایجاد: 1394.9.3)