اخبار مربوط به آذر 1392

  • قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو به عنوان قطب قابل تقدیر انتخاب گردید. (تاریخ ایجاد: 1392.9.30)
  • قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو از گروه باغبانی پردیس در بیست و دومین جشنواره پژوهش دانشگاه به عنوان قطب علمی قابل تقدیر انتخاب گردید.
  • پردیس ابوریحان در مسابقات نهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران عنوان مقام سوم را به دست آورد. (تاریخ ایجاد: 1392.9.30)
  • پردیس ابوریحان در مسابقات نهمین جشنواره ورزشی كاركنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران عنوان مقام سوم "پردیس برتر" را به دست آورد.