اخبار مربوط به مرداد 1392

  • جلسه تودیع و معارفه مسئولان حراست و انتظامات پردیس برگزار شد. (تاریخ ایجاد: 1392.5.6)
  • جلسه تودیع و معارفه مسئولان حراست و انتظامات پردیس در تاریخ شنبه مورخ 5/5/92 برگزار شد.