اخبار مربوط به اردیبهشت 1392

  • جلسه شورای عمومی اعضای هیأت علمی پردیس با حضور ریاست دانشگاه تهران برگزار شد. (تاریخ ایجاد: 1392.2.28)
  • جلسه شورای عمومی اعضای هیأت علمی پردیس با حضور ریاست دانشگاه تهران برگزار شد.