معاون آموزشی

 

 

عبدالرضا صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام - ژنتیک کمی و کیفی      

پست الکترونیکی: arsalehi@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=arsalehi                       

مسئول دفتر: سمینه شاکرمی

شماره های تماس: 36040760 - 36041017

داخلی: 101