ریاست پردیس

 

ریاست پردیس: غلام عباس اکبری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیکی: ghakbari@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=ghakbari

مسئول دفتر: منصور حاجی احمدلو

شماره تماس: 02136040967 و 02136040902

نمابر:  02136040730